is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lager, schoolwezen in holland. sas

Men zou zich echter bedriegen, wanneer men meende, dat hier niet te klagen viel over groote gebreken: men heeft hiertoe maar al te veel reden. In der daad beftaan e? in dit Departement nog' een groot aantal Hechte, ja zeer Hechte fcholen, en men zou aan de waarheid te kort doen, bijaldien men ontkennen wilde, dat dezer getal dat der goeden zeer aanmerkelijk overtreft. Slecht zijn een aantal fcholen ten aanzien van het fchoolvertrek, fommige ten aanzien van tafels en banken , andere ten aanzien van het onderrigt, andere ten aanzien van een en ander tevens, Dit geldt vooral van de meeste zoogenoemde bijfcholen ten platten lande; een noodzakelijk kwaad, uit hoofde van den grooten affland fommiger gehuchten van de hoofdplaats. Het fchoolvertrek is doorgaans niet meer dan eene ellendige hut van ftroo, zonder venfters, zonder fchoorfteen en fchier zonder zitbanken, althans zonder fchrijftafels: het onderwijs is, gelijk men vermoedt, veeltijds aan het uiterlijke geëvenredigd. Dit gebrek is te meer te beklagen, daar deze fcholen doorgaans, vooral echter in den winter, door een groot aantal leerlingen worden bezocht; het uitzigt op verbetering is echter, fchier overal, uit hoofde van volfiagen gebrek aan.de noodige fondfen, zoo ge* rin0, als het wezen kau.

Vele fcholen zijn vooral nog zeer gebrekkig in opzigt tot het onderwijs. Hier komen , in de eerde plaats, in aanmerking zoodanige fcholen, in welken alsnog oude Onderwijzers werkzaam zijn. Het is waar, dat daaronder lofwaardige mannen

zijn»