is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AL(JBMEEN OVERZIGT VAN HET

dit Departement in dezen tijd; niet alleen ook de Heilige verzekeringen, welke het den Heer Pre, feéi deswege behaagde te geven, maar ook de ondubbelzinnige belangftelling in dezelve van dezen hoogden Overheids-perfoon in dit Departement doen de Commisfie de beste uitzigten en verwachtingen koesteren. Derzelver op handen zijnde invoering boezemt de Leden der Commisfie den besten moed in; zij houdt den ijver der Onderwijzers gaande, die hierin de reeds voor tien jaren hun toegezegde belooning zien ; zij wordt van vele Ingezetenen met verlangen te gemoet gezien; terwijl Hechts de baatzucht en domheid hare weldadige (trekking zal kunnen mis* kennen ; en deze miskenning zal in Friesland zeldzamer en geringer dan elders zijn.

En zijn deze Schoolfondfen eenmaal met wijsheid en (landvastigheid ingevoerd geworden, dan is er een vaste grondflag voor de verbetering van het openbaar onderwijs gelegd. Het Gouvernement mag zich dan die vruchten harer zorgen beloven, welke daarvan kunnen ingeoogst worden. Het zal dan aan hetzelve ftaan, om aan deze maat* fchappelijke inrigting die wijziging te geven, welke zij behoort te hebben om waarlijk weldadig en heilzaam te wezen. Valfche verlichting zal geene wrevelige ontevredenheid met zijnen (Tand en lot of met de inrigtingen der maatfehappij baren , noch drieste domheid den oproerkreet aanheffen. Liefde voor Ouders zal den grondflag voor liefde tot God en deze voor

lijf-