is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seHOOLNIEUVVS,

277

Eindelijk, dat er te Heerenveen, voorheen tot het tweede Schooldistrict van het Departement f;-w/««^/behoorende, onder opzigt van den naast» voorgaanden Schoolopziener, den Heer m. j. adriani, een Schoolonderwijzers-gezelfchap beftond, in hetwelk zeer vele Onderwijzers gelegenheid hadden om zich, onder voorlichting van dien Heer, in hun vak bekwaam te maken, gelijk ook uit de vorderingen van een groot aantal derzelven blijkt, dat zij van deze gelegenheid gebruik gemaakt hebben, en dat er als nu, daar door de nieuwe verdeeling, vastgefteld den 15. van Wintermaand 1810, het Heerenveen van het tweede Schooldistrict: in Friesland afgefcheiden en bij het eerfte gevoegd is geworden, tusfchcn de Schoolopzieners van het eerfte en tweede. District:, in aanmerking genomen zijnde dat het Heerenveen de woonplaats van den Opziener van het tweede, en van de ftandplaats des Opzieners van het eerde District verwijderd is, onderling bepaald is geworden , dat het vorengenoemde Gezelfchap, voor verre het grootfte gedeelte beftaande uit Schoolonderwijzers van het tweede District, bij vervolg zal gehouden worden te Heerenvèen , onder opzigt en voorzitting van den Schoolopziener van het tweede District, onder den naam van het gecombineerde Schoolonderwijzers - gezelfchap van het eerfle en tweede Schooldistrict in Friesland, vergaderende te Heerenveen; en dat tot hetzelve ook, des beo-eerende , de naburige Schoolonderwijzers van het eerfte District, met goedvinden van hunnen Schoolopziener, zullen worden toegelaten,