is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gCHOOLNI EÜWt» tSj

De dag van 19 Oogstmaand 1. 1. was alhier der vreugde gewijd. De Schoolcommisfie van het Departement Deventer, der Maatfchappij: Tot Nut van H Algemeen, had denzelven beftemd tot het uitdeden van eerprijzen aan de verdienstelijkfte leerlingen op de Hollandfche en. Franfche Scholen binnen deze Stad, en op het Inftkuut voor de Teekenkunde van gemeld Departement. Des morgens te 10. uren beklom de Hoogleeraar en Districts - Schoolopziener c. fransen van eck , den Predikftoel in de Groote Kerk, en hield eene voortreffelijke Redevoering, wier inhoud was: „ eene „ opgaaf van eenige voorname gronden, op wel„ ke wij hopen en verwachten kunnen, dat het „ nut, door het verbeterd Schoolonderwijs ge8, fticht, beilendig zal voortduren. " — Deze Redevoering werd door eenige gezangen van de fchooljeugd afgewisfeld, terwijl, na het eindigen derzelve, de gemelde leerlingen de voor hen gefehikte eerprijzen ontvingen.

Het bemoedigend vooruitzigt, ons door denwelfprekenden Redenaar geopend , de aandoenlijke blijdfehap der jeugd, de vreugdetranen, welken wij in de oogen van de gelukkige ouders der bekroonden zagen, en de hartelijke deelneming van de talrijke toehoorderen: dit alles leverde den gevoeligeu menfehenvriend een treffend fchouwfpel op.

Het examen op de drie onderfcheiden Scholen te Steenwij'k, had plaats den 22. van Oogstmaand I. 1. en werd gehouden ten overftaan van den Schoolopziener van het District en van de ComV 3 mis-