is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S C H O O L N l E U W S.

belang, daar de kinderen door het verhuizen hunner ouders, van tijd tot tijd, van School verwisfelen, en ook de Ondermeesters en Aankweekelingcn,bij afwisfeling,de drieLeerfcholen waarnemen.

Het Leer - Reglement bevat in zich eene naauwkeurige befchrijving van alle. de deelen van het onderwijs, hoedanig die in te rigten, beginnende van de laagfte afdeeling en tot de hoogde opklimmende, met aanwijzing tevens, welken graad van bekwaamheid de leerlingen verkregen moeten hebben , om van eene lagere tot eene hoogere afdeeling bevorderd te kunnen worden, terwijl van eb ke bevordering eene naauwkeurige aanteekening moet gehouden worden, ten einde bij elk jaarlijksch Examen , DV?reenkomdig de vorderingen en het goed gedrag der leerlingen, dezelve te kunnen beloonen.

Ten einde Uwe Excellentie eene zoe veel mogelijk volledige kennis van onze Scholen te kunnen geven, voegen wij hierbij het gemelde Leer-Re» glcment.

Daar er geen Leerdellig Godsdienstig Onderwijs plaats heeft, maar zulks aan de Leeraars der verfchilleude Kerkgenootfehappen is aanbevolen, worden nogtans de kinderen , naar hunne vatbaarheid , bij ge, fchikte gelegenheden, in de Christelijke Zedekuude onderwezen, en te dien einde voeren de Onderwijzers, naar aanleiding van jungsts Zedckunde, huls-, hoffs Jozef, stronks en sc-hranics Leven van Jezus, zaNGk's en vissers Inleiding tot het lezen van het Oude en Nicuve Testament, met hunne leerlingen wel ingerigte gefprekken.

Z § Het