is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°5

MAANDELIJKSCH SCHOOLNIEUWS.

De onderfcheidene Schoolopzieners in het Departement van de Weittr-Eems' niet altijd de gelegenheden wetende, om verdienfteliike Schoolonderwijzers, oogenblikkelijk te plaatfen, en aan den anderen kant dikwijls aangezocht wordende door Gemeenten, waar oogenblikkelijk, het zij door ongefteldheid of verfterf van den Onderwijzer, of om andere redenen, een ander Onderwijzer zijn moet, wanneer er niet terftond zulk een Onderwijzer te vinden is , hetwelk dikwijls een fchadelijken ftilftand in het onderwijs veroorzaakt: ~ zoo noodigt de Comtnisfie van Onderwijs alle zoodanige Onderwijzers , welke ten minfte den vierden Rang bezitten , en op dit oogenblik buiten vasten dienst zijn, of in het vervolg mogten geraken, om zich vervolgens iederen eerften Zaturdag in elke maand, des voormiddags van n tot ia uren, bij haren Secretaris, den Heer th. van swinderen , wonende te Groningen aan het Groote Kerkhof Letter M. N". 78 te vervoegen, en aan denzelven op te geven hunnen naam, woonplaats, ouderdom, rang, de vakken waarin, en de voorwaarden waarop zij onderwijs wenfehen te geven, en daarbij over. te leggen, behalve een getuigfehrift van goed gedrag, eene verklaring van een Schoolopziener van hun District, betreffende Ee 4 <ls