is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

SCHOOLBERIGTEN.

WOUDSEND. Door bet overlijden van den Onderwijzer f. idzerda werd de School, welke van den hoogften rang is , vacant. Het traclement is ƒ 200, behalve de voordcelen van den Kerkendienst en het bedienen van het Orgel. Het getal der Schoolkinderen is ongeveer honderd. Er is eene vrije en zeer goede huizing en tuin. De School is ruim. Er wordt een Onderwijzer van den eerden of tweeden rang gevorderd. De fehoolpenningen zijn van 8 tot 25 ftuivers in het viercndeeljaars. De School in deze volkrijke plaats kan zeer voordeelig worden. De Sollicitanten worden opgeroepen, om zich met de noodige getuigfehriften voor het einde van Sprokkelmaand ichriftelijk of in perfoon aan te melden ter Secretarij van IVijmbritzcradeel te Sneek.

IV. Distr. c. ekama. HARLINGEN. De Stads Franfche School vacant. Lentemaand 1808.

IV. Distr. a. BRuiNiNC. PEINS vacant. Lentemaand 1808. BOER vacant. Wintermaand 1808. IJTENS vacant. Wintermaand 1809.

V. Distr. Mr. j. d. van der plaats* LEEUWARDEN. Op den 27. van Wintermaand 1. 1. is het Examen gehouden ter verVul* ling; van de vacante School in bet Nieuwe Stadsweeshuis alhier. De aanwezige Sollicitanten Waren : j. diemer te Huizum, j. poutsma te Gerfloot, j. molenaar te Haarlem, o. v. rondaaN te Bolsviard, e. de wit te Bolsward , f. nolbruis te Minncrtsga en t. idzerda te Roodhuizen , de drie eerstgenoemde voorzien met eene acte van den tweeden, en de vier laatstgenoemde met eene afte van den derden rang; uit welke beroepen is johannes molenaar.

VI. Distr. m. martens.

HOOGEBEINÏUM vacant. Slagtmaand 1809,

VII.