is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STADSSCHOOL TE W0RK.U3I. XJ

öiaar ook voor anderen, en onder aanwijzing van deszelfs gevolgen op zijn volgend leven. De mecsten mijner leerlingen zijn hiervoor vatbaar geweest. Trof ik echter anderen aan, die aan de herhaalde waarfchuwingen geen gehoor gaven, als dan maakte ik dezulke met de gevolgen van zoodanig gedrag- of zoodanige ondeugd nog nader bekend1, het zij door hem die gevolgen zelve dadelijk te doen ondervinden, het zij zoodanige andere gevolgen, als daaraan het naaste bijkomen; bij voorbeeld , door eenen leugenaar alle vertrouwen te onttrekken, eenen praatachtigen afgezonderd te laten zitten, eenen tragen aan zijne luiheid over te laten enz., het welk onder mijne leerlingen die gewenschtc gevolgen gehad heeft , dat zij voor het grootftc gedeelte van deze of dergelijke ondeugden terug gebragt werden, zieh federt voor dezelve wachtten en zich beter en loffelijker gedroegen en nog fteeds gedragen.

Doordrongen van het ganfche gewigt van mijn beroep, welks waarneming door mij ik hier zoo na mogelijk befchreven heb , tracht ik er na om de volgende regelen fteeds levendig voor mijnen geest te houden:

Mijn eenig, waar en hoogfte doel Zij aan te kweeken pligtgevoel En Christen deugdsbetrachting, Gepaard met nutte wetenfehap, Opdat de jeugd, van trap tot trap, Voldoe aan elks verwachting.

In-