is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOLNIEUWS» lj|

aigemeene toelating als Schoolonderwijzer pgn ikri derden rang ingetrokken geworden;. ' •••••

Daar de armoede der bewoners, van bet. eitóaB Urk al mede ten gevolge had., dar de jeugd aldaar, bij gebrek van de noodige Schoolboeken Btt andere ichoolbehoeften, van het noodig onderlijs hoe langer hoe meer verdoken werd, !:..-:> Tiiy nc Excellentie de. Minister van Binnculanchche Zaken , behoudens nadere voorzieningen , ter vervulling dezer dringende behoefte aan het meente-beduur van hetzelve „eiland dadelijk M noodige penningen -doen ukreiken. •

Baljuw cn Gemeente-beftuur van Fenvfrdczm deel, in het Departement' Friesland, [hebben aan het Schoolonderwijzers - gezell'chap , in dit Dis*

trict gevestigd, tot een defroijement op derzelVer maandelijklèhe vergaderingen, provifioneèl voor een jaar, voor elke vergadering gunfug verkend de fomma van driegulden. '•' !

Door het groot aantal der leerlingen, het welk reeds tot over de honderd geiflegen 'was, was het fchoolvertrek te Paejins , i ia hetzelfde tfei» partement Friesland, te klein geworden, om dezelve behoorlijk te plaatfen. Dit heeft de Dorps - gecommitteerden doen beiluiten hetzelve vertrek te vergrooten met eene ruimte-van 159 voeten vierkant, zoo dat hetzelve vertrek thans vier en twintig voeten lengte en vijftien voeten breedte heeft, en voorts van genoegzame glas ra*

men