is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOLNIEUWS

ga-s dezer fchole als der bijeen gevloeide menigte af. Iii de laagftc klasfe werden de letters genoemd, tot lettergrepen cn woorden te zamen gevoegd, en uit liet hoofd gcfpcld. De tweede klasfe las vaardig en vcrllaanbaar den derden avond uit de Gcfckiedenis van jozef, ontbond de vier hoofdregelen der rekenkunde, met tocpasfmg en bewijzen op het bord, fprak getallen uit, en werkte vervolgens de fommen uit, die opgegeven werden ; eindelijk werd zij over de aardrijkskunde va» dit Rijk onderhouden naar dcszclfs nicuwfte Verdccling. De derde klasfe las het zevende gefprek der Gefchicdems Van ons Vaderland met Veel nadruk, ontleedde de tien taaldeelen en verbeterde eenige fpelfoutcn in opgegeven volzinnen. .Vervolgens werd de rekenkunde behandeld en uitgewerkt tot aan de wisfelrekcning, onder anderen door meeuwis ter. beek , jillisz. , een knaapje van elf jaren, die ook met den hoogften prijs werd beloond. Het flot was een aardrijkskundig onderzoek over de ligging van Denemarken en Noonveg:n.

Het andere Examen had plaats te Delftshaven, en wel voor de tweede maal in de federt ruim twee jaren, opgerigtc Stadsfchool, waarin aan de kinderen der beboeftigen van de onderfcheidene Kerkgenootfehappen, onder het beftuur van den Onderwijzer p. n. muijt, onderwijs gegeven Wordt. De Wel-Edele Heer j. kruijff, als gemagtigde van den Heer Burgemeester der ftad Delft in dit gedeelte , vereerde deze plegtigheid niet zijne

I. D. schoolw. E te"