is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 STAAT VAN HET LAGER SCHOOLWEZEN

Transport 472. 632»

Usquert 94« 115-

Uithuizen 105. 130.

Onderdendam 7°- 85*

Kloosterbuiten 80. 94.

Hoornhuizen 30. 54.

Leens 95- I:10-

Souwert 23. 37'

Bellingeweer. ...... 10. 27.

Totaal 979. 1294.

Op het gering aantal' van 16 fcholen was er dus reeds een verfchil van meer dan 300 kinderen, die er in 1809 meer dan te voren te fchool kwamen.

Eenc zaak is er ook nog, die, mijnes inziens, voor de bepalingen omtrent het fchoolgeld pleitte. De Onderwijzers waren daardoor onder het opzigt Van alle de ingezetenen van hun Dorp geplaatst, die, env dat ieder die kinderen had, een bepaald geld, het zij hij hen ter fchole zond of niet, moest betalen , ook nu van den Onderwijzer eischten, dat hij zijnen pligt w/el waarnam ; en mij zijn voorbeelden voorgekomen, dat op plaatfen, waar minder goed fchool gehouden werd, arbeidslieden mij verzochten , of ik den meester niet zoo ver konde brengen , dat hij hunne kinderen beter onderwees, om dat het toch billijk was, dat, wanneer de Onderwijzer er toch geld voor moest ontvangen, hij dan ook zijnen pligt betraclitede. Ook is het genoegzaam zeker, dat do onderwijzers over het. algemeen met meer naauwkeurigheid hunne posten hebben waargenomen. Opmerkelijk is het, dat uit

het