is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET KONINGRIJK HOLLAND.

Al

Althans zoo eens weder voor ons vaderland deze gouden eeuw zal herrijzen , door Welke andere middelen zal die kunnen worden aangevoerd, dan door een algemeen goed ingerigt fehoolonderwijs en door eene wel geregelde fchoolopVoeding ? Is er eenig hulpmiddel te noemen of uit te denken, dat daartoe zoo algemeen en zoo krachtig werkt, als dit? Moet de boom niet gebogen en geleid worden, terwijl hij nog een jeugdig rijsje is? Waar is, buiten eene goede fchoolinrigting * een hulpmiddel ter algemeeiie befchaving en zedelijke vorming eener natie te zoeken, het welk, door wel te {lagen, met elk gedacht in zich zelve meer dan verdubbelt ? De fchoolverbetering toch levert aan de maatfchappij niet alleen wel aangebragte en wel opgevoede leden, maar in dezelve , Voor zoo veel zij vaders of moeders worden, even zoo vele gefchikte opvoeders hunner eigene kinderen. En naar mate nu de ware fchoolverbetering, Welker voorname doel in de bevordering van eene zedelijke en godsdienftige opleiding beftaat, meer en meer algemeen en bevestigd wordt, zoo moeten ook hare heilzame gevolgen en uitwerkfelen zich bij voortduring vermenigvuldigen en zich allengskcns over gebed de oppervlakte van het Rijk verfpreiden, en zoo doende het krachtig werkend hulpmiddel worden ter zedelijke opvoeding van geheel de natie.

Wij oordeelden het niet ongepast deze aanmerkingen aan de volgende gunffige berigten zoo wegens den ftaat van onderfcheiden fcholen, als omtrent de vorderingen van het fehoolwezen in E * ge-