is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 BÈRIGT AANGAANDE DE FRANSCHE

dezen fchooltijd doorgebragt inet het onderwijs in de Aardrijkskunde, waarbij gebruik gemaakt wordt Van de algemeen best gekeurde kaarten en vooral van dezulke, waarop de namen der landen en plaatfen niet ftaan uitgedrukt; wordende dit onderwijs zoo veel mogelijk door de Gcfchiedkunde Veraangenaamd en te meer belangrijk gemaakti Ook ontvangt de eerde klasfe alsdan onderrigt in de kennis en het gebruik der Globen en oefenen zich deze leerlingen in het vaardig uitvoeren der bewerkingen ^ Welke met dezelven kunnen verrigt worden *

Des zaturdags worden, na het dicteren, de Natuurkunde en de Natuurlijke Gefchiedenis, en met de hoogde klasfe ook de eerde beginfelen der Stcrrckunde behandeld.

Zie daar in het kort een overzigt van het om» derwijs, dat op deze School gegeven wordt, en van de verdecling der lesfen voor elke klasfe* Deze lesfen worden echter nu en dan afgewisfeld door het doen van vertellingen en door an* dere oefeningen, gefchikt om het verdand def kinderen te ontwikkelen, hun oordcel op te fcherpen en hun eerbied voor Godsdienst en deugd ert de daarop gegronde zucht ter betrachting hunner pligten in te boezemen.

Dit onderwijs wordt geregeld gegeven door twee Onderwijzers, zijnde federt 1S01 de Heer jan henkrik nieuwveen , hebbende den eerden of hoogden rang, en zijnde de eigenlijke Beduurder en Hoofdonderwijzer dezer School; doch welken dit Inftituut binnen kort zal moeten misfen, overmits door hem eene beroeping naar Leydcn is aange-

w