is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JSCHOXEN VAN FERWERDERADEÈL. 6?

ALGEMEENE BEPALINGEN voor het LAGER. SCHOOLWEZEN van Fenverderadcel. Gearresteerd den 13. Van Slagtmaand 1809.

Art. u

N iemand zal den post van Schoolonderwijzer binnen dit DistricT: kunnen hebben, dan die denzelven in eigen perfoon waarneemt: zullende het houden van eenen Ondermeester hem van deze verpligtiug geenszins ontfiaan, en blijvende hij, ook in dit geval, zelf verantwoordelijk voor alleswat zijne School aangaat.

2.

Bijaldien eenige School door eene beroeping naar elders vacant wordt , is de beroepen Onderwijzer verpligt, om binnen vijf dagen na de aanneming der beroeping daarvan kennis te geven aan Baljuw benevens het Gemeente - beftuur , bij pame van drie guldens voor iedere acht dagen, welke zulks nagelaten zal zijn, ten voordeele van het Schoolfonds. Doch in geval van overlijden van eenen Schoolonderwijzer, zal de Dorpregter hiervan kennis geven binnen twee dagen aan Baljuw benevens het Gemeente-beduur, op gelijke boete.

<?.

1 Geen Onderwijzer, beroepen zijnde, zal naar elders mogen vertrekken binnen drie maanden na

de»