is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOLEN VAN FER.WERJDERADEEL. 6$

5-

Alle hoofden van huisgezinnen zonder eenig onderfcheid betalen fchoolgeld in maniere als volgt. 6.

De Meesters noch de Schoolhouderesfen ontvangen voortaan geen fchoolgeld, onder welken naam ook, van de ouders, wier kinderen hunne of hare fchool bezoeken, maar krijgen zulks , op eene alle vierendeel jaren ingeleverde lijst hunner Schoolkinderen aan Baljuw benevens het Gemeente - beftuur, voor die kinderen, welke werkelijk gedurende het verloopen vierendeel jaars hunne fchool bezocht hebben, uit het bij Art. 16 gemelde fchoolgeld, volgens een hierna te bepalen tarif.

7-

Te dien einde worden door Baljuw benevens het Gemeente-beftuur en de Dorps - Gecommitteerden alle hoofden des huisgezins , ten aanzien van hun vermogen, verdeeld in vier klasfen.

De eerde of hoogde klasfe betaalt alle vierendeel jaren , . . . ƒ1,7.0 De tweede . . . . -0-18-0 De derde . . r. . -0-9-0 De vierde . . . . -0-6-0 8.

Ouders, welke drie of meer kinderen beneden de 16 en boven de 4 jaren hebben, betalen een derde verhooging boven de taux der klasfe, waarin zij vallen; zullende alle Dorpregters (of, indien deze tevens Schoolonderwijzers zijn, de Executeurs of Adlidenten) gehouden zijn, in de re-

fpec-