is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f5 ALGEMEENE BEPALINGEN VOOR. DE

fpective Dorpen, om uiterlijk voor den r. van Wintermaand van ieder jaar aan Baljuw benevens het Gemeente - beftuur in te leveren eene fpecifike naamlijst Van alle hoofden des huisgezins, zonder eenige uitzondering, mitsgaders van het getal en de jaren hunner kinderen.

9-

Zulke hoofden des huisgezins, welke geene kinderen hebben, betalen één derde minder dan de klasfe, waarin zij vallen; zij, welke getrouwde en gcene ongetrouwde kinderen hebben, als mede weduwen, welke geene bij zich inwonende kinderen hebben , zijn van dit fchoolgeld geheel ontflagen.

10.

Zij, welke minvermogend zijn , worden , op vertoond bewijs daarvan,, ontflagen van deze contributie , welke alsdan voor twee derde betaald wordt door dien Armcnftaat, tot wiens laste zij, ingcvalle van onderhoud, zouden komen te vervallen, ii.

. Ingevalle zij echter hunne kinderen niet ter fchool zenden , ftaat het aan geenen Armcnftaat vrij om direct, of indirect aan zoodanige ouders eenige onderfteuning te geven.

12.

De Armbezorgers zullen jaarlijks eene lijst van de gealimenteerde kinderen tusfehen de 5 cn 15 jaren geven aan de Schoolonderwijzers, die daarop de ?ialaiigen zullen aanteekenen: welke lijst ieder vierendeel jaars aan Baljuw benevens het Gemeentebeftuur wordt ter hand gefteld.

?3<