is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOLWEZEN

binnén het

KON I N G £ IJ K HOLLAND.

VERSLAG- van fc inrigting, orde en ■werkzaamheden der School te Tcrnaard» in het Departement Vriesland.

at zij, dié zich met kinderen moeten of verkiezen onledig te houden, zich ten doel behoo i-cn te ftellen hen wijzer en beter te maken, of, met andere woorden, derzclver veiftand te verlichten en linn hart te verbeteren, en hen langs dien weg voor zich zclven gelukkig en voor anderen , inzonderheid ook voor de maatfchappij nuttig te maken, zal niemand met regt in twijfel kunnen trekken.

Dat fehoolonderwijzers, wier regtftreekfche taak het is , de hun toevertrouwde jeugd te onderwijzen,'te bclchaven, en daardoor tot een veelbelovend, gelukkig en deugdzaam gedacht te vormen , zich dit doel bijzonderlijk moeten voorllellen, kan even min eenige tegenfpraak lijden. Zij toch zijn het, van welke de teedere jeugd, naast | D. schoolw. N der'