is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

172 ma and ïlijk s c h sch oolniidws.

veren wij U het volgende uïttrckfel uit ons Regiement van orde en werkzaamheden:

„ De vergaderingen worden gehouden om de veertien dagen , des Zaturdags avonds van half' zeven tot half tien uren, bij beurten aan de huizen der leden. Elk lid betaalt eene maaudclijkfchc bijdrage van twaalf Huivers, waarvoor boeken enz. aangekocht en ter lezing rondgezonden worden. — De werkzaamheden bepalen zich, bij afwisfeling, tot de regelmatige behandeling van de volgende vakken van onderwijs, als: de Ne' derduitfehe en Franfche taalkunde, de Rekenkunde, de Aardrijkskunde, de Algemeeue en Vader» landfche Gefchiedenis en de Wiskunde; ook wordt op elke vergadering, beurtelings door een der leden eene kleine voorlezing in de Nederduitfche of Franfche taal gedaan over een of ander onderwerp ter zijner keuze."

Ik heb de eer met alle achting tc zijn, mijn heer !

U Ed. D. Dienaar

(was gct.) F. SAUBERT,

LEYDEN, Secretaris. den 5. van 1 looimaand 1S10.

1 . r-

LIJST