is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188 SCHOOLVERORDENINGEN.

fpecteur - Generaal van het Latijnfche en Lager* Schoolwezen, gefchreven te Haarlem, den 6'"van Hooimaand 1810, dienende ten geleide van eene, door denzelven nader opgemaakte, Algemeene Boekenlijst ten gebruike der Lagere Scholen, en zulks uit krachte van het vastgeftelde bij Art. 24 van het Algemeen Schoolreglement, vervat in de Publicatie van den ^D van Grasmaand 1806, aangaande het Lager Schoolwezen en Onderwijs.

Autorifeert de Minister voornoemd den gemelden Infpecleur - Generaal, overeenkomftig het verder verordende bij het genoemde a4fte Artikel van hetzelve Schoolreglement.

Vooreerst om dezelve Algemeene Boekenlijst, benevens deze Dispofitie , te doen plaatfen in de Bijdragen ter bevordering van het Onderwijs en de Opvoeding, en dezelve alzoo te doen komen ter kennisfe van alle, die daarbij belang hebben, ten einde zich, ingevolge van het verordende bij meer-f gedachte Publicatie, daarnaar tc gedragen; onder herinnering uogtans, dat zulks alleen van de vijf eerde Afdeelingen der Boekenlijst te verftaan is, als bevattende alleen deze Afdeelingen de Lees - en Leerboeken, in Art. 24 van genoemd Reglement bedoeld.

Ten

beknopte aanwijzing tc geven aangaande den aard ea ksÉ gebruik der werkjes, op deze lijst voorhanden.

J)j Tnfp. Cm. van fut Lat. en Lag. Schoolwezen.