is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444! a r- r- e m eene D. 5.

Dc Dubfche Kindervriend van WMemfen in eenen Hollandfchen veranderd. 3de vStuk, ade druk.

Zutph. Thieme. 1808 ƒ0:4.

De ondervinding is de beste leermeesteres, eene -huislelijke zamenfpraak, waarin de inenting der koepokken beknopt cn bevattelijk wordt behandeld, uitgegeven door dc Maatfchappij: T. N. v. H A. Amft. de Vries, van Munster ep. v. Heij.. 1806. Ook F 2. F 3. . . . ƒ o: 1.

6. geschiedenissen.

tf. Gefchicdkundige Verhalen.

Hiftorien cn zonderlinge Gevallen , uit geloofwaardige Schrijvers bijeen verzameld cn uitgegeven om den leeslust in de jeugd op tc wekken, door R. Arrenberg. 3 Deden , 2de druk. Amft. AUart tSoS , 1809 en 1810.

Ook F 3 / 3= 12.

Historisch Magaziin, vervattende 300 uitgelczcnc Gefchiedcnisfcn, getrokken uit ecu aantal van dc geachtfte oude en hedendangfehe Schrijveren, Uit het Fransch. Dordr. wan Braam. 1771.

Ook F 3 ƒ1:0.

Verzameling van merkwaardige Gcbeurtcnisfen uit dc ongewijde gefchiedcnisfcn, uitgegeven dóór de Maatfchappij: T. N. v. V A. Amft. d$ Vries, van Munster en v. cl. Heij'. 1805.

Ook F 3 ƒ o:S.

b. LcvensheJ'chrijvingen.

Levcnsgefchicdcnisfcn voor jonge lieden, door C. BtOzsc. Leyden du Mortier en Zoon.

jfte Deeltje M. A, dc Ruijtcr. i?99- f 0 '• '4«

«de 11. de Groot. 1800. • - 0:14.

3de J. C00L 1804. . • - 'is., o.

4de B. Frauklin. 1810. . - : .

Ook F 3. TT fc

liet