is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B O E K. E N L IJ S T.

*75

der Nederlandfche Jeugd uitgegeven, door J. W. te Water. 4 Deelen. Amft., Leyd. en Hark Schouten , Luchtmans enz. Elk Deel / <x; 10.

Tafereelen der algemeene Gefchiedenis van de vercenigdc Nederlanden , gevolgd naar 't Fransch van A.M.Ccrifier. loDeefen. Utr. Wild. 1787.ƒ14 : o.

Romeinfche Gefchiedenisfen van M. Staart verkort, door T. yan Hamebveld, 4 Deelen, met kaarten en platei Amft. AUart. 1803. / 19:4.

* * * B ij b e 1 f c h c.

Biibelgefchiedcius , door T. van Ilamchveld. 1 Deelen, met platen. Amft. AUart. 1797. ƒ 9:16.

Qefchiedverlialen des O. cn N. Testaments, inzonderheid gefchikt voor de jeugd, in het Hoogd, gefchreveu door een Gczelichap in Zurich, onder het beftuur van J. J. Hesz, in het Nederd. vertaald door J. W. van Haar, met ee'ne voorrede van T. van Hamelsveld. 3de druk, met platen. Den Haag van Geef. 1803". ƒ3: 15.

Uitbreiding van de Bijbelfcbe Hiftorievragen, door A. van den Berg, 2 Stukjes. Aruh. Troost en Nijhoff. 1800 en 1S01 ƒ1:14.

Dc vier Evangelifche Gefehicdvcrhalen, met betrekking tot Jezus, vooral ten nutte van de jeugd en nmjgeoefenden tot een gebragt, opgehelderd en eenvoudig voorgedragen in 52 leer* ?ame gefprekken, door J. W. C. Tencktnek. 2 Deelen. Hoorn Breeiaart. 1802 cn

^03 • • r f y. i&

X 5 j. Na~