is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekkelijk deb OEKENLfJST. 307

Mogt die dubbel doel bij de uitkomst blijken wel bereikt te zijn geworden, men zal zich verheugen over deze meerdere moeite, aan de Boekenlijst bedeed.

Gansch anders is het gelegen met de boeken onder de vijf eerfte afdeelingen verzameld. Dezelve dienen niet flechts tot voorlichting of tot gerief. Dit voornaam gedeelte der Boekenlijst ftrekt, volgens meergemelde Dispoiitie , ter voldoening aan en tot het in werking brengen van art. 24 van het algemeen Schoolreglement.

Daar echter, gelijk reeds gezegd is, almede tusfehen de werkjes, in deze afdeelingen geplaatst , een wezenlijk verfchil plaats heeft, moeten de ophelderende aanmerkingen, omtrent dezelve te maken , ook van onderidieiden aard zijn.

Ten aanzien van die, welke alleen, in handen der onderwijzers, ten nutte der fcholieren zullen dienen, en vermeld liaan in de onderdeden A 1. B 1. C 1. C 14. D. E 1 en E 3. hebbe men in het algemeen het volgende in het oog te houden: Voor eerst. Dat er van die, welke daaruit mogen gekozen warden, flechts één of twee exemplaren op iedere fchool zal behoeven aanwezig te zijn, aan te koopen het zij door den onderwijzer zeiven, het zij van elders te verkrijgen, naarmate de aard der fchool en de plaatfeüjke omfrandigheden zulks mede brengen, zullende zij, die hunne bdangftelling in het verbeterd Schoolwezen willen doen blijken, zich bij die fchool, waartoe zij eene nadere betrekking hebben, bijzonder L D. schoolw, A a vtr-