is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$86 ALGEMEEN ÓVEEZlGT VAN HET

Onderwijzers, over welke zij te voren genoodzaakt waren zich té beklagen. Een groot aantal van jammerlijke Schoolvertrekkcn werden door welingcrigre geheel nieuwe vervangen. Op vele plaatfen zijn, met eenen verblijdenden uitflag, Schoolexamina gehouden en eereprijzen uitgedeeld. De opengevallene posten zijn meestal door gcfchikte voorwerpen vervuld geworden. Hier en elders bcvlijtigde men zich, om talrijke Scholen van bekwame Ondermeesters te voorzien. Er be'flaat alhier flechts één Schoolonderwijzers ^Gezelfchap, maar uit gemis van meerdere (zoo dit in der daad een gemis zij) wordt rijkelijk vergoed doorliet toenemend nut, hetwelk uit de maandelijkfehe bijeenkomden der Onderwijzers aan de huizen der Schoolopzieners voortvloeit. En vooral zijn het dc Sclwolfondfcn, die , door openbaar gezag met behoorlijken nadruk gehandhaafd, hoe langer hoe meer eenen gevcstigden Hand en eene geregelde werking bekomen , en op welker, weldadige gevolgen zuo voor de leerlingen als voor de Leermeesters men zich met het hoogde regt kan beroemen.

In 't kort: de daat van liet Lager' Schoolwezen en Onderwijs binnen dit Departement houdt niet: op vorderingen te maken, welke men zich-weleer niet had durven beloven. En het goede reeds gedicht verfchaft de meest gegronde cn drcelende uitzigten op eene deeds voortgaande verbetering.

De Commisfie van Onderwijs voorn, en uit derzelver naam

j. H. F L O If, Lid cn Secretaris.

De-