is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAAND ELIJK SC H SCHOOLNIEUWS» $6f

naai- van zijn Vaderland, van zijne eigene kinderen , en zelfs bij den belangeloozen kindervriend. Daarenboven zijn dergelijke voorbeelden Vaak de beste aanfporing, om dergelijke nuttige plegtigheden , bij de algemeene Schoolorde verordend , ook elders in te voeren. Ook lijdt het geenen twijfel, of het houden van dusdanige Schoolexaminu is een ontwijfelbaar bewijs van de dadelijk aangevangen en reeds gevorderde Schoolverbetering daar ter plaatfe, van welke zulke berigten worden ingezonden. Elke vermelding van een wel gehouden Schoolonderzoek is dan ook de loffpraak van den Onderwijzer zeiven van zoodanig eene School, en , al mogen dan ook zulke berigten niet van het meest algemeen aanbelang zijn, waarom zoude men dan niet met welgevallen ontvangen en lezen de welverdiende lofzegging van hen, die hun tijd en vermogens ten koste leggen ten nutte der jeugd en daarin met ijver werkzaam zijn? Althans ons- komt geen berigt van een wel gehouden Schoolexamen in handen , of het trekt onze deelneming ten flerklle naar zich en doet ons in ons hart den man prijzen en zegenen , die zich met alle zijne krachten blijkt te wijden aan de betere onderwijzing der, hem toevertrouwde, jeugd; inzonderheid wanneer er zich tevens bewijzen opdoen , dat de Onderwijzer de zedelijke en godsdienflige opvoeding, zijner leerlingen niet alleen iilet Uit het oog verliest, maar dezelve bovenal zoekt te behartigen, en op die wijze niet flechts tracht te werken ter befchaving en vermeerdering der kundigheden zijnsr kweekelingcn , maar bovenal zo-kt I«D. schoqlw. Ll be-