is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4?0 UAANOtLIJESC h

verfcheiden onder hen de voorfpoedigfte vorder ringen gemaakt te hebben. — Het onderzoek geëindigd zijnde, werd door den Schoolopziener van het District, eene korte, en voornamelijk tot de Schooljeugd ingerigte Redevoering gehouden,— Vervolgens ontving een aantal van meer dan honderd en vijftig leerlingen de hun toegewezene boekgefchenken, beftaandé uit eenige werkjes der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, en fraaije prenten, uit handen van den Heer p. leek , Secretaris van het Gemeente- beltuur en Voorzitter van het Departement der bovengenoemde Maatschappij. — Eindelijk werd door een van de geoefendfte leerlingen uit de School van h. balk eene openbare dankerkentenis aan het Gemeente - beftuur vrijmoedig en bevallig uitgefproken; terwijl bi} tusfehenpoozen de geheele plegtigheid werd verlevendigd door een gepast orgelmuzijk, en het gezang van eenige, daartoe opzettelijk vervaardigde 9 liederen.

Den 23. van Hooimaand 1.1. had het jaarh'jkseb openbaar onderzoek plaats naar de vorderingen der leerlingen van de Stads Franfche Kost- en Dagfehool te E-vkhuizen.

De leerlingen des namkldag3, inde vergaderzaal der Stedelijke Schoolcommisfie, met hunnen Onderwijzer bijeen zijnde gekomen, traden zij van daar gevolgd door den Schoolopziener en de Stedelijke Schoolcommisfii, de kleine kerk binnen, waar een aangenaam nnizijk hen verwelkomde, dat al weder als in vorige jaren door eenige Heere»

wrer4