is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 14]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<l8 ALCEMEENE BEPALINGEN

en gepaste maatregelen te beramen en te nemen ter zoodanige regeling der Inkomften van den Schoolmeester, vooral ten platten Lande, dat deze, naar den aard zijner behoeften, bij eene goede waarneming van zijnen .post, daarin een toereikend bejlaan vinde , en wel zoo min mógelijk rcgtfireeks afhankelijk van de ouders, wier kinderen zijne fchool bezoeken (* ; terwij! bovendien de toenmalige Secretaris van Staat voor de Binnenlandfche Zaken bij de laatstgemeldc Schoolwet fpecialijk werd opgedragen om al datgene te doen, hetwelk zoude kunnen ftrekken ter verbetering en verzekering van het bejlaan en lot der Schoolonderwijzers Cf).

En waarlijk, wanneer men van de Schoolonderwijzers eene meerdere infp uining hunner krachten ten nutte der jeugd wilde vorderen, wanneer men van hen ging vorderen zich te fchikken naar nieuwe wetten en inrigtingen, welker getrouwe opvolging, zoo zeer ze ftrekken moest tot eene vruchtbaarder waarneming van hunneri, belangrijken post, hun tevens nieuwe en meerdere moeite, meer uitgebreide en voortdurende oefening , en dus ook meerderen tijd ftond te kosten, zoo konde niets gepaster en tevens bil-

%

(*) Zie Art. 8 en 9 der Schoolwet van 29 Junljf 1803 , en Art. 3 der Schoolwet van 3 April 1806, benevens Art. 30 van het daarbij gevoegd algemeen Schoolreglement.

(f) Zie Art. 31 van het aangehaalde Schoolreglement, behoorende tot de Schoolwet van 3 April i8o&'