is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 14]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

534 ALGEMEENS BEPALINGEN TER REGEING

en de andere helft aan dat der Gemeente, waarhenen zoodanige Kinderen ter School gezonden worden; zullende dan ook de Onderwijzer dezer andere Gemeente, voor dusdanige Kinderen , flechts het halve leergeld uit liet Schoolfonds zijner Gemeente ontvangen.

Art. 9. Wanneer door het, over de Scholen gevestigd j opzigt de dienst van eenen of meerdere Ondermeesters noodzakelijk wordt geoordeeld; zal den Onderwijzer dier Schole 4 uit het Schoolfonds i eene toelage daarvoor worden gegeven.

Art. 10. Ten einde de beheering der Schooifondfen behoorlijk te regelen, zullen er Hechts' vier malen in het jaar, op vastgcdclde tijden. Leerlingen op de Scholen worden aangenomen;

Art. 11. Ten zelfden einde zullen de School? onderwijzers, welke uit het Schoolfonds worden betaald, gehouden zijn, ingeval zij naar elders worden verplaatst, derwaarts niet te vertrekken dari na het einde van het vierendeel jaars, waarin zij getreden waren.

Art. 12. Uit de kas van het Schoolfonds zullen jaarlijks eenige percenten worden afgezonderd om te dienen tot een Fonds voor Weduwen en minderjarige onverzorgde Wezen van overledene' Onderwijzers; alsmede voor dezulken, welke door ouderdom als auderzins buiten ftaat zijn geraakt^ om den Schooldienst verder waar te nemen en zelve voor hun levensonderhoud te zorgen. Over de beheering van dit Fonds zal door de réspecTave Gemeente - beduren onderling zoodanig een toevoorzigt kunnen worden aangeftcld, als doof

i