is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1.6 iCHOOLBERIOTEN.

venler vrije woning en een uitmuntend goed fchoolvertrek. De Sollicitanten worden uitgenoodigd zich , met overlegging van'eene acte niet beneden den derden rang, aan te geven bij den Baljuw huijgens in den Haag, vóór den 15. van Lentemaand aanftaande.

II. Distr. j. weldijk.

GOUDA. De School voor dc armen - kinderen vacant. Wintermaand 1807.

BODEGRAAFSCHE MEIjE vacant. Ihcimaand en Herfstmaand 1809.

IV. D'lStr. g. van kooten.

DUBBELDAM vacant. Slagtmaand 1S09.

V. Distr. g. w. boot.

ARKEL. Den £14. van Louwmaand 1. 1. zijn alhier de volgende Sollicitanten naar den.vacanten Onderwfzerspost geëxamineerd: p. van dijk,

w. wit iermans , a. reijndeus, p..van ree,

vSecondanten in de Stads Franfchc en Holland, fche KostfehÓJen te Gorinchem, Leerdam, Jmiïdc en Hemden, als mede 11. achterbergh , Schoolonderwijzer te Heikop, hebbende dc drie eerstgenoemden eene acte van den. tweeden , de laatstgenoemden eene acte van den derden rang. De Onderwijzer j. de groot , die zich bij de Slkdrechtfchc Schooljeugd zeer verdienftelijk maakt, heeft den Schoolopziener geadfifteerd bij het examen ; 11a welks afloop de eenparige keuze van het Gemeente - befhmr is gevallen op p. van djjk, die zijnen post binnen kort zal aanvaarden.

HEUKELUM. Alhier is de ScrioolonderwijêërspöSt vacant geworden door de aanftclling van c. kaptein tot' Onderwijzer in eene Diakonie(chool te /hnfterdam. Daar gemelde Onderwijzer in den tijd van acht maanden, welke hij alhier heeft doorgebragt, eene gehcelc hervorming onder de lang verwaarloosde fcliooljcugd heeft te weeg