is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

{ C H O O L J I R I 9 T B N. 55

GRONINGEN,

I. DfStr, j* r- van eerde.

GRONINGEN. De Schoolmeestersplaats hij de Martini-Kerk vacant. Bloeimaand 1808.

GRONINGEN."De 'Schoolonderwijzersplaats in de''Noorder'Diakoniefchool der Hervormden vacant. Zomer- en Wintermaand 1809.

WESTiiRVVIfTVVERT vacant. Bloeim. 1808.

UITHUIZEN. Diegenen, welke genegen zijn om te ftaan naar dcu openliaan Jen post van Schoolonderwijzer alhier, zijn door de Couranten opgeroepen, om, mits voojfeisa van eenc acte van algemeene toelating van den tweeden rang, zich daartoe aan tc geven bij den Hoog Welgeboren Heer alberda van menkema , als Primarius Collator. Het traétement beftaat in ƒ 85 - 10, vrije woning en het fchoolgeld. De School i$ yan den hoogden rang.

ROTTUM". Die' genen , welke genegen zijn om naar den openftaanden post van Schoolonderwijzer, mitsgaders Koster en Voorzanger bij de Hervormde Gemeente alhier, te ftaan, door de Couranten opgeroepen zijnde, om zich aan te geven bij de Hoog Welgeborene Vrouwe j. p, Douariere lewe , als Unica Collatrix, hebben ziel, daartoe aangeboden jakob kornelis, van tVarffwn, uuldriruuldriks hoogstra, Schoolonderwijzer te Tjugihem onder Liddckttren, en jakob scholma, van Onjerdendam, alle voorzien van ecne Acte van algemeene Toelating van den Vierden rang. Deze drie zijn vervolgens op de Nominatie geplaatst, en docr den Schoolopziener van het District' geëxamineerd op den 5. yan deze Maand, zullende ten eerften uit deze drie eene beroeping gefchieden. De School is van den laagften rang , en het trac^ement bedraagt ƒ 120 en het fchoolgeld van ongeveer ao kinderen met cene vrije woning.

STITSWERT. De School- en Kerkdienst alhier, wordt met voorkennis en goedkeuring van

den