is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<0 S G, H 9 O L B E R. I G T E N.

Oostvriesland', vaste jaarwedden, ieder van ƒ 50e» hollandsch te verleencn voor eenen Hollandfchen en Franfchen Onderwijzer en Kostfchoolhouder in de Steden AUR1CH en JE VER, zoo worden alle, die tot een' dezer posten mogten genegen zijn, mits den eerden of tweeden rang als Schoolonderwijzer bezittende , uitgenoodigd , om zich, met overlegging van de vcreischte acte en verdere bij de wet gevorderde voldoende getuigschriften van goed burgerlijk en zedelijk gedrag, te vervoegen aan den InlpecTsur- Generaal van het Latijnfehe en Lagere Schoolwezen, het zij fchriftelijk en geadresfeerd aan het locaal van het Ministerie van Binnenlandfche Zaken, het zij in perfoon, op Zaturdag den 2de" van Zomermaand, of wel op Donderdag den 14^11 Van Zomermaand aanlïaande, des voormiddags ten half twaalf uren, aan hetzelfde locaal. Tot nadere ■ onderrigting der belanghebbenden dient, dat, behalve d.e genoemde ƒ 500 uit 's Rijks kasfe, tot de verdere inkomften (en emolumenten) dezer beide posten behooren de School- en Kostgelden, op welker aanzienlijk genot het uitzigt niet dan zeer gunitig; zijn kan.