is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BoehheoordeeUngen.

'■ivia of Java; bij bet drukken was eene afwijzende dispositie ontvangen. — Het laat zich begrijpen, dat het houden van gemeenschap op zulke afstanden kostbaar nioet wezen. Uit den medegedeelden staat merken wij onder de uitgaven op een post van / 41—.16 dt. wegens "tijdschriften, uit Nederland in 1851 ontboden", en daarbij een tweede voor „ onkosten op die boekwerken weSens porto met de Landmail, etc." ƒ36 —84 dt.

Van de goede gezindheid van de Hooge Eegering heeft 0e' Genootschap bewijs ontvangen door de erkenning, en van de Hoofd - commissie een blijk van belangstelling en vertrouwen, waarop wij boven beloofden te zullen te^gkornen. Zij heeft namelijk het Hoofdbestuur, zooals öekend is, enkel uit onderwijzers zamengesteld, „ reeds bij herhaling uitgenoodigd, haar zijne beschouwingen en adviezen mede te deelen, omtrent verschillende belangrijke onderwerpen, betreffende het onderwijs en de onderwijZers." — „Die belangstelling, dat vertrouwen," zoo öaat het Verslag voort, „ mogen wij, als het ware, een eerpunt in de geschiedenis van het onderwijs in deze kolonie noemen, dat het hart van den onderwijzer beledigt, nera verheft en aanspoort tot volharding in zijne ^oeijclijke taak. Het is een bewijs, dat er achting voor d°n onderwijzer en zijnen stand bij do Hoofd - commissie Vatl onderwijs wordt gekoesterd, welke door eendragt, 0l' onvermoeide inspanning en door zelfstandigheid, ^grond op overtuiging, zoo wij hopen, bevestigd en ^'tgebreid zal worden." — Die handelwijze verdient zeer Worden toegejuicht. Zij strekt der Hoofd - commissie Qotelijka tot eer. Moge zij in ruime mate ondervinden e heilrijke gevolgen, die haar verstandig gedrag zal °nen voortbrengen. Er ligt een getuigenis aangaande