is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnietiws.

Het Bestuur meent, dat de nuttige strekking dezer inrigting door de reeds gemelde uitkeeringen genoegzaam wordt bewezen.

De onderwijzers en onderwijzeressen in deze Provincie, die aan de genoemde Vereeniging nog niet hebben deelgenomen, worden beleefdelijk verzocht, het menschlievend doel dezer inrigting door hunne deelneming te willen bevorderen, om daardoor eene ruimere uitkeering aan de nagelatene betrekkingen hunner ambtgenooten te kunnen verstrekken, en alsdan de zinspreuk der Vereeniging werkdadig te bevestigen, dat „ Eendragt maakt magt."

Westzaau, den 14 Jan. 1853.

Het Bestuur voornoemd.

Namens hetzelve, J. de Wijn, Secretaris.