is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

Achttien onderwijzers hadden zich daartoe aangegeven; vijftien hunner zijn er opgekomen. Zij, die boven de anderen het meest hebben uitgemunt waren: D. Rijnenberg, ondermeester te Nijmegen, hebbende den tweeden rang, met 70 punten; J. M. Netland, onderwijzer te Nijmegen, mede van den tweeden rang, met 68 punten; E. van Korlaae , tijdelijk waarnemer te Appeltern, van den derden rang, met 61 punten, en G-. W. Keessejiakees, hebbende den derden rang, ondermeester te Nulandt, mot 55 punten.

Overeenkomstig de bestaande verordeningen en met het oog op art. 7 van het Kon. besluit van 2 Januari] 1842 (StaatsU. N°. 1), is de vereischte magtiging verleend tot aanstelling van G. W. Keessehakees , ondermeester te Nulandt.

IX Distr. Dr. J». MM. Wijfie man.

TIEL. Door het overlijden van don onderwijzer H. Verweij is de post van hoofdonderwijzer dor Armenschool vacant. Onderwijzers van den tweeden rang, die naar deze betrekking verlangen te dingen, worden verzocht zich daartoe, vóór den 15 Februarij aanstaande, in persoon of met vrachtvrije brieven, aan te melden bij den Burgemeester dezer Gemeente, en tegelijk over te leggen hunne acten van rang, een bewijs van goed gedrag en een getuigschrift van bekwaamheid in het oordeelkundig geven van classicaal onderwijs, afgegeven door den Schoolopziener. De voordeelen, aan deze betrekking verbonden, zijn ƒ250, en ƒ125 voor het houden van een' hulponderwijzer van eenigen rang. De dag van het vergelijkend examen zal nader bekend gemaakt worden. X Distr. Si. Mj. Baron ram Voorst tot Voorst.

PANNEEDEN. De Openbare school vacant. Nov. 1851.