is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISchoolberigten,

Tot inlichting der belanghebbenden diene wijders, dat onder de voordeden niet is begrepen het genot van vrij" woning, maar dat voldoende gelegenheid bestaat tot het bekomen van een geschikt kosthuis of afzonderlijk verblijf-

Het vergelijkend examen zal plaats hebben op Maandag, den 18 April daaraanvolgende, en des voormiddag* ten negen ure eenen aanvang nemen.

ISÏ Distr. Ab UlvecM ESresseMisMis.

NIEUWDORP, Gemeente 's Heer- Arendskerlce. Ten gevolge van bet eervol ontslag met pensioen aan den onderwijzer M. A. Alblas, is, met 1 October 1852, de Openbare school opengevallen, en sedert tijdelijk bestuurd en waargenomen door een onderwijzer van den tweeden rang. Het Gemeentebestuur, thans tot eene vaste benoeming wenschende over te gaan, noodigt dus bij dezen ter mededinging uit onderwijzers, die voor deZe betrekking wenschen in aanmerking te komen, mits den tweeden onderwijzersrang hebben, benevens de vei" eischte bescheiden, af te geven door Schoolopzieners e» Burgemeesters in wettigen vorm, portvrij in te zeilde» vóór of op den 2G Maart e. k.

Waar en wanneer in de maand April het vergelijke0 examen zal worden gehouden, zal aan de belanghebbe» den nader worden berigt.

De baten, aan de betrekking verbonden, zijn, beh&l^ vrije woning met gebruik van het daaraanpalende sch° vertrek: 1°. een jaarwedde van het Rijk ƒ36; 2°- e van de Gemeente ƒ150; 3°. ƒ25 voor de buur*10 ' 4° ƒ50 voor het onderwijs aan armen of minverm0» ,

f 1 50 !l

den, en 5°. de schoolgelden, die nog ongeveer J l f 200 kunnen bedragen.

Daarentegen moet, gedurende het leven van den