is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BoekheoordeeUngen.

gedeelte wordt besloten met eenige aanmerkingen omtrent factoren, die terstond blijken bij beide getallen te behooren en dus kunnen worden weggelaten, om later weder bij den grootsten gemeenen deeler als factor te worden gevoegd; alsmede van zoodanige getallen, die, factor van eene der opgegevene getallen zijnde, stellig geen factor van bet andere zijn, en dus geheel kunnen worden achterwege gelaten.

Bij het zoeken van het kleinste gemeene veelvoud, hadden wij liever de bewerking door middel van het tafeltje in §. 79 niet gevonden. De ontbinding in factoren van elk getal afzonderlijk komt ons doelmatiger en eenvoudiger voor, daar toch eigenlijk de bewerking in het tafeltje niets anders is dan ontbinding in factoren op eene meer werktuigelijke en langwijlige manier. Met genoegen echter vonden wij hier de opmerking, dat men, om het kleinste gemeene veelvoud van twee getallen te vinden, wier factoren men niet terstond kan inzien, het best doet, den grootsten gemeenen deeler der twee opgegevene getallen te zoeken, en dezen te vermenigvuldigen met de quotiënten, die men verkrijgt, wanneer men beide getallen door dien grootsten gemeenen deeler deelt.

Door deze beschouwingen is nu alles voorbereid tot do 2e. afdeeling, waarin de gebrokene getallen behandeld Worden. Uit de definitie van gebroken getallen wordt afgeleid, dat de noemer moet zijn grooter dan de eenheid, een geheel getal, en grooter dan de teller. De 'Schrijver laat echter terstond hierop de opmerking volgen, dat door de verwisseling van het deelingsteekcn en de streep der gewone breuken, aan deze laatste eene Uitgebreider beteekenis is gegeven. Nadat is nagegaan, »eUven invloed vermeerdering of vermindering van noe-