is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK.

•Ontwerp van We* op liet Onderwijs voor bet Koningrijk M'rttisseti, in 185©, onder net Bestuur van den Mimister von JLaaenberg, vervaardigd (1).

Openbare Volksscholen.

§. 1. In elke Gemeente moeten de tot opname van de gczamentlijke schoolpligtige kinderen cler Gemeente vereischte openbare Volksscholen (Elementarschulen) worden ingerigt. Voor liet onderwijs in dezelve wordt geen schoolgeld betaald. (Art. 25 der Grondwet.)

(1) Bekend zijn de pogingen en maatregelen, in Prtiissen aangewend en genomen, ten einde te geraken tot eene Wet voor de verschillende deelen van liet openbaar onderwijs, overeenkomstig de Behoeften, welke het onderwijs in 't algemeen in dat land vordert, en het standpunt, dat het er heeft hereikt. Al heel spoedig na en zelfs onder de beweging van 1848 werden de handen daartoe aan het werk geslagen, en werd, te midden van belemmeringen van allerlei aard, daaraan met belangstelling gearbeid. De verandering der Grondwet van den Staat, in 1850 voorgevallen, verminderde, door het bijkomen van de le. alinea van Art. 24, de vrijheid van bewegingwelke die van 1848 voor het zamenstellen eener wet op hei onderwijs had gelaten. — Intusschen is in 1850 een ontwerp in gereedheid gebragt, doch, ten gevolge van het aftreden van den Minister TO*