is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

bestuur zoo veel medeleden toegevoegd, dat hun getal één minder bedraagt, dan de medeleden van het Schoolbestuur.

3. ) Dit onder leiding van den Voorzitter van het School¬

bestuur bijeenkomende kies - collegie heeft het regt, om van de drie aangewezen candidaten het opentlijk houden van een proef - onderwijs binnen de Gemeente te verlangen.

4. ) Uit deze drie candidaten wordt door het kies-colle¬

gie één gekozen. Bij gelijkheid van stemmen, beslist de stem van den Voorzitter des Schoolbestuurs. De gekozene moet aan de Regering binnen eene door deze te bepalen tijdruimte door het Schoolbestuur ter benoeming worden voorgedragen, terwijl, indien zulks niet mogt zijn geschied, de plaats zelfstandig door de Regering vervuld wordt, §• 37. Is met de onderwijzers - betrekking eene kerkelijke bediening verbonden, dan moet de Regering, alvorens tot de van haar uitgaande voordragt over te gaan, zich van de toestemming der betrokkene Kerkelijke overigheid (Bekorde) met opzigt tot de drie aan te wijzen candidaten verzekeren.

§. 38. De aanstelling van de onderwijzers bij de Middelscholen geschiedt in dier voege, dat de tot het doen der keus geregtigde uit de aan hem door het Schoolbestuur voorgeslagen drie candidaten ééncn beroept, die aan de Regering ter bevestiging, binnen drie maanden na het openvallen der betrekking, moet worden aangeboden; hieraan niet voldaan wordende, voorziet de Regering voor ditmaal zelfstandig in de vervulling der plaats.

§. 39. 'Vóór het 24*» levensjaar, en vóór het voldoen aan zijne militaire verpligting, of over te leggen vrijstel-