is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

Het onderwijs zal zich moeten uitstrekken tot de reken-, stel- en meetkunde, Nederlandsche en Fransehe talen, vaderlandsche en algemeene geschiedenis, en aardrijkskunde. Ook de Engelsche en Hoogduitsche talen, alsmede de beginselen der natuurkunde, kunnen worden onderwezen.

De vereischten zijn: 1°. acte van den eersten of tweeden onderwijzersrang; 2°. do toelating tot het geven van onderwijs in de Fransehe taal en in de stel- en meetkunde; terwijl de admissie in de Engelsche en Hoogduitsche talen alsmede in de beginselen der natuurkunde tot aanbeveling zal verstrekken; 3°. bewijzen van bekwaamheid om als hoofdonderwijzer werkzaam te zijn, en een voldoend getuigschrift van goed gedrag.

De voordeden zijn de schoolgelden en de kostpenningen der dag- en kostleerlingen.

Het schoolgeld is voor iederen dagleerling bepaald op ƒ100 per jaar, met inbegrip der schoolbehoeften.

De dag van het vergelijkend examen zal nader worden bekend gemaakt.

UTRECHT. De school van het Gereformeerd Burgerweeshuis vacant. Nov. 1852.

II Distr. Jlir. Mr. F>. A. MM. V. O. van

Itijcitevoraet van Itijsenbnrg. KAMERIK. Onderwijzers van den tweeden of hoogeren rang, die genegen zijn naar deze betrekking te staan, worden uitgenoodigd, zich, uiterlijk vóór den 1 Mei e. k., aan te melden met vrachtvrije brieven bij den Burgemeester der Gemeente, wien zij tevens zullen indienen hunne acte van rang en een getuigschrift van den Schoolopziener, van zedelijk gedrag, van bekwaamheid in het geven van onderwijs in het algemeen en in bet lozen naar de leerwijze van den Heer Prinsen.