is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK.

Aan de JRedactie. Mijnheer de Eedacteur I

Ik verbeeld mij dat het van belang is voor de onderwijzers, die welligt in Zuid-Afrika zouden wenschen geplaatst te worden, kennis te dragen van de alhier volgende stukken. Daaruit zal hun blijken, dat door de Synode van do Nederduitsch - Hervormde Kerk in ZuidAf rika , in hare Vergadering, gehouden in de Kaapstad in de maand October 1852, is vastgesteld een plan ter voorziening in do behoefte aan onderwijzers der jeugd. Tevens zijn door de Synode in het algemeen de voorwaarden en voordeden bepaald voor de onderwijzers, die van hier uit zoodanige plaatsing zouden verlangen.

De betrekking van Zaakgelastigde voor de Hervormde Gemeenten in Zuid-Afrika, ter voorziening in de behoefte aan onderwijzers, heeft op zich genomen de Wel-, Eerwaarde, Zeer Geleerde Heer Ds. van dek Lingen , Predikant aan de Paarl. De Synode heeft tevens op den 1 November 1852 verzocht tot het vormen der Commissie in Nederland tot uitzending van onderwijzers, op aanvrage van den Zaakgelastigde, de Amsterdamsche Predikanten , de Wel - Eerwaarde, Zeer Geleerde Heeren J. E. de Voogt, R'. Posthumus en J. B. H. Beuinieü'