is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

dwingen hunne hinderen ter school te zenden? Immers ja. Het doel van den Staat toch is, om regten te handhaven en storing in de zamenleving te weren. "Welnu, de Grondwet, die bepaalt, dat er overal van regeringswege (1) voldoend lager onderwijs zal worden gegeven, geeft den kinderen een regt op voldoend onderwijs, een regt, dat de Staat moet handhaven, daar dat onderwijs aan de Regering, als houdende het staatsgezag, als een onderwerp van voortdurende zorg, is opgedragen;

(1) Van regeringswege. Waarom men toen het » van overigheidswege" der Grondwet door uitdrukkingen, als de aangehaalde, doet vervangen? De steller der aankondiging van het Werkje van den Heer K. JJE VatES heeft daar bedenkingen tegen ingebragt, evenzeer als tegen de gevolgtrekkingen, welke, naar aanleiding daarvan, gemaakt worden. Men zie bl. 16 en 17 onzer aflevering van Januarij j. 1. De zaak heeft hare bedenkelijke zijde, zelfs dan, wanneer men dezerzijds in dwaling mogt verkeeren, omdat zij óf leiden kan tot onverschilligheid voor de schoolhelangen in sommige gemeenten, óf tot inkrimping van noodige uitgaven, óf om ongedaan te laten, wat verdiende te worden ter hand genomen. Wat voorkomt in de » Gemeente-stem" van den 4den ezer maand, noopt ons deze aanteekening hier bij te voegen. Daar slaat onder het verhandelde in den Gemeenteraad .van Leeuwarden, hetgeen volgt: » In de zitting van 24 Maartj. 1. is: le. besloten B. en W. te magtigen tot oprigting eener 3e. hulparmenschool, onder beschikbaarstelling tevens der daartoe noodige fondsen, nadat de Heer v. Ti, Veen had te kennen gegeven, daarvoor alleen wegens de dringende behoefte te stemmen , uit hoofde hij anders, met het oog op de eerlang te wachten wet op het onderwijs, volgens welke, naar luid der Grw., de Staat zich met de zorg voor het onderwijs zal hebben te belasten, had gewenscht de zaak aan te houden; waartegen evenwel de Heer Sleeswijk Vening aanvoerde, dat, ook zonder zoodanige wet, de Staat voor het openbaar onderwijs zoude moeten zorgen." Beide de raadsleden schijnen dus in de onderstelling te verkeeren, dat de Gemeente ongehouden is tot voorziening in deze behoefte; onzes inziens ten onregte. fte,i