is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

Aan het hoofd van het vrije schoolwezen in de afzonderlijke Staten bevindt zich een State - Superintendent. In eenige staan hem County - Superintendent, in allen echter Township-Superintendents ter zijde. Gelijk bekend is, wordt de Staat, op Engelsche wijze, in Counties (graafschappen) en Townships (dorpschappen) ingedeeld (1). In de Staten, waar County■-Superintendents zijn, moeten deze de scholen eenmaal in het jaar bezoeken en een naauwkeurig berigt aan de Staatssuperintendenten inzenden; zij kunnen ook ongeschikte onderwijzers afzetten en belmoren het bijzondere schooltoezigt op bestaande gebreken oplettend te maken. De Staatssuperintendent doet dan over alles verslag aan de Wetgeving. Hij verdeelt ook de hem door den Staat ter beschikking gestelde gelden enz. Deze zijn in vele Staten slechts voor een half jaar toereikend, zoodat, ingeval de school gedurende het ganschc jaar aan den gang moet blijven, het overige door.de resp. burgers moet gedekt worden, of er anders een halfjaar vacantie moet plaats hebben. Het laatste is nu op het land doorgaans het geval en een groot ongerief voor de onderwijzers. In het Westen bezigen zij dien rusttijd tot veehoeden, houthakken, vleesch inzouten en dergelijke; hier in het Oosten met akkerbouw, landmeten of eenige andere bezigheid, naar hunne keuze. Ik heb in het Westen onderscheidene van mijne ambtgenooten gezien, hoog op een paard gezeten en met eene reusachtige zweep eene kudde runderen of

(1) Bovendien heeft elke school 3 bestuurders (Trustees), door Welke de onderwijzers aangesteld en betaald, de schoolgebouwen in stand gehouden en de verdere benoodigdheden aangeschaft worden. Öe onderwijzers worden echter door de Toumships - Superintendenten iïeè'xamineerd.