is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengehverk.

varkens trotsch voor zich henen drijvende. Deze onzekerheid, verbonden met eene, in betrekking tot het leven in Amerika, geringe bezoldiging, schrikt vele jonge menschen af om zich aan het vak van onderwijs toe te "wijden, en heeft ten gevolge, dat het onderwijs meer door vrouwen wordt gegeven. De vraag, of vrouwelijk onderrigt het doel der school in 't algemeen bevorderlijk is, wordt tegenwoordig veel besproken, en het gevoelen begint veld te winnen, dat, indien vrouwen voor kleine kinderen aanbevelenswaardig kunnen zijn, zulks evenwel voor de grootere het geval niet kan wezen.

De opleiding en vorming van de onderwijzers is , volgens de berigten der Superintendenten, zoowel als van de onderscheidene vergaderingen van onderwijzers (van welke eene, om dit in 't voorbijgaan aan te teekenen, zeer onlangs, in Elmira, Staat New - York, door 400 onderwijzers werd bezocht), dooreen genomen, ontoereikend en maakt staats-kweekscholen en opvoedkundige tijdschriften volstrekt noodzakelijk. De onderwijzers vormen doorgaans zich zeiven en gaan dan nog voor een half jaar bij een anderen onderwijzer in de school, om voor de praktijk afgerigt te worden (sich in die Praxis einzufuchsen); zeer weinigen bereiden zich voor op hoogere inrigtingen. Op onze hoeve was, drie jaren geleden, een ossenjongen, dien ik na verloop van een jaar als een behoorlijk aangesteld onderwijzer aantrof, met 75 dollars inkomen in do drie maanden. En hij was een geschikt onderwijzer, dat wel voor eene zeldzaamheid mag worden gehouden. Thans is hij landmeter en gaat welligt over een jaar naar Californie, van waar hij na 5 jaren wel als een Nabob terug zou kunnen komen. Dit is hier zoo de loop van de zaken, waarnaar een Duitsch