is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeelingen.

geven tot onderhouding van den leerlust bij de jeugd. Het zij ons vergund deze eigenschap van het voor ons liggende werk beter te leeren kennen, door eene korte schets te ontwerpen van de methode in haar geheel. Zoo zijn we in de gelegenheid, onze lezers, die het boek zelf niet bezitten, met den inhoud nader bekend te maken.

"Wij willen niet te lang stilstaan bij het eerste deel. Daarvan toch is door onzen voorganger (zie o. a. bl. 298 t. a. p.) nagenoeg de geheele inhoud reeds opgegeven. Om het eigenaardige van Smits' methode echter nog in helderder daglicht te stellen, willen wij een enkel zijner hoofdstukkon, en wel het eerste, analyseren. Het allereerst komt de notenbalk en de daarop geschrevene noten met hare namen aan de beurt. Dan worden de onderwijzers op het voortbrengen van een' goeden toon, en de wijze waarop de mond daarbij zich vormen moet, opmerkzaam gemaakt. Aanstonds daarop wordt een begin gemaakt met de leer der tijdswaarde, en bepaaldelijk de vierkwart - maat beschreven; welke aanwijzing dan weder afgewisseld wordt door eeno opmerking over de verschillende registers der stemmen, en de voorzorg, door den onderwijzer met betrekking tot den onderscheiden stemomvang der leerlingen te nemen. De schaal van C, eerst in enkele heelo noten geschreven en gezongen, wordt thans in halven, kwarten, achtsten, zestienden, ja zelfs tweeëndertigsten opgeteekend, en gedeeltelijk ter uitvoering aangewezen. Met een enkelen wenk omtrent de wijze van maat-slaan en het in do maat noemen der opgeschreven noten, vóór zij gezongen worden, wordt dit hoofdstuk besloten. Men ziet: zaken genoeg, en dat in eene ruimte van niet meer dan