is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

der behoeftigen boven hunnen stand of kring zich verheffen, terwijl ook de uitkomsten daaraan beantwoorden en over jaren herwaarts juist het tegendeel bewijzen.

En nu, oordeelt gij zelve, geëerde Toehoorders! uit het af te leggen examen, hoedanig dat onderwijs op onze scholen gegeven wordt, en welke vruchten het voor het volksleven kan voortbrengen, waarbij men echter moet indachtig zijn, dat de proeven hier door de loffelijkste leerlingen worden afgelegd, en alzoo dit onderzoek evenmin bij de gewone halfjarige examens, als met het meerdere en hoogere onderwijs bij de kweekelingenles moet vergeleken worden.

Leidt gij ons, kinderen! vooraf tot dit onderzoek in door een lied, waaruit uwe dankbaarheid op dit feest kenbaar wordt, en gij ons mededeelt, wat u van tevredenheid met lot en stand op de school geleerd werd!

VOORZANG.

Welk een eer is ons beschoren , Die , in mind'ren stand geboren ,

Mogen zingen op dit Feest,

Welgemoed en blij van geest. Hoort ons lied met welgevallen; Want wij juichen voor ü allen

Met een dankbaar kinderhart

Dat geen droefheid kent of smart.

Hoog'ren zien wij om ons henen, Die zich hier met ons vereenen,

Tot de viering van een dag,

Als men er maar weinig zag! Zoo aanschouwt men alle rangen, Die hier voelen zich omvangen