is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i ar h o u ».

BOEKBEOORDEELINGEN.

Wilhelmus Smits, Handleiding en Schoolboek voor het Volks - zangonderwijs. Eerste, tweede en derde deel. Bl. 383.

MENGELWERK.

Mededeeling van een belangrijk gesprek met den President der Schoolcommissie te Zaandam — 409.

Indisch Schoolblad ter bevordering van Opv.en Ond. — 416.

Een groote wedstrijd voor Fransche en Buitenlandsche Liedertafels — 420.

SCHOOLNIEÜWS.

Benoeming van den Heer A. Beeloo tot Schoolopziener in het eerste en tiende Schooldistrict en tot Secretaris der Provinciale Commissie van onderwijs in Noordh. Bl. 422.

Jaarlijksch verslag wegens den staat der Stads - Armenscholen te Amsterdam, gedaan in de Oude LutherscheKerk, den 15. Maart 1853; door Mr. C. Dkonsbekg —■ 422.

Schoolonderwijzers - gezelschappen. Provincie Groningen.

Verslag nopens den afloop der 435te algemeene jaarlijksch» vergadering der onderwijzers - gezelschappen in het eerste en tweede District der Provincie Groningen, gehouden op Zaturdag, den 7 Mei 1853, te Groningen.. . — 458.

SCHOOLBERIGTEN van Mei 1853 — 462-