is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

kennis onder de leerlingen verspreiden, kennis niet alleen om haar nut voor 't leven aanbevelenswaardig, maar ook van wege hare geschiktheid, om liefde en eerbied voor den grooten Schepper en Onderhouder der wereld in hunne harten te ontvonken en aan te kweeken. Geschikte boekjes, als Hofkamps Leesboek voor kinderen, over de Natuur en van dee Buegs Belangrijke onderwerpen uit de Natuur- en Werktuigkunde, zijn nog veel te weinig voorhanden; worden slechts op weinige scholen gebruikt; worden welligt, van wege de geringe kennis der onderwijzers van de natuur, nog niet overal, waar men ze laat lezen, tot regt verstand der leerlingen behoorlijk toegelicht.

Doch daarover wil ik thans niet verder spreken, 'k Wensch alleen aan te toonen, dat wij nog een ander middel hebben, om onze leerlingen kennis van 't leven te doen verwerven, en dat middel is het onderwijs in de Aardrijkskunde. De belangrijkheid van dit onderwijs is door vele paedagogen regt levendig gevoeld, 't Is nuttig niet alleen om zijne formeele, maar ook om zijne materiëele strekking.

Guthssiuths , onder anderen, heeft aangetoond, dat het een uitmuntend middel is, om onderscheidene geestvermogens , mot name verstand en oordeel, verbeelding en geheugen, te oefenen en te versterken (1).

Heedee noemt de Aardrijkskunde eene wetenschap, rijk aan aangename en nuttige kennis, noodwendig voor onzen tijd, passend voor de jeugd, waardig om boven

(1) Guthmuths Mcthodtk des Geographischen Vhterrichts, er aaruit overgenomen een stuk in het Nederl. Tijdschrift voor Opv, " Ond., 1844, bl. 35, i?6, 159 en v.v. Bijdr. Junij 1853. 22