is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws,

gelderland.

Tweede Schooldistrict.

Drieenveertig-jarige schooldienst van den onderwijzer A. Koning.

Hierden, Gemeente Harderwijk. Bij gelegenheid van het openbaar examen in de school te Hierden, op 20 Mei 1. 1., werd aan den rustenden onderwijzer Aart Koning van wege de Plaatselijke Schoolcommissie, in tegenwoordigheid van den Heer Burgemeester en den Heer Schoolopziener, een geschenk in zilver overhandigd met toepasselijk opschrift, als bewijs van erkentelijkheid voor de vele diensten in zijne betrekking bewezen. In 1810 was Aart Koning als onderwijzer aldaar aangesteld, in 1841 was die post opgedragen aan zijnen schoonzoon Evert Verschuur, doch was eerstgenoemde steeds met den grootsten ijver in de school werkzaam gebleven; onlangs echter door ligchaamszwakte godrongen, had hij ook die taak moeten nederleggen.

Bij het overhandigen van het geschenk werd de grijsaard op eene hartelijke wijze toegesproken en hem dank gezegd voor de vele verdiensten in zijne betrekking bewezen, welke vooral daardoor groot mogen genoemd worden, omdat hij op zulk eene gepaste wijze de zedelijke opleiding met verstandsontwikkeling had weten te verbinden, waardoor hij voortdurend, de vriend en raadsman zijner leerlingen was gebleven.

De grijsaard, getroffen door zulk een onverwacht blijk