is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

64 L

naauwelijks een jaar als onderwijzer te Woltersum voor zijnen vader was werkzaam geweest, werd door den toenmaligen Schoolopziener, den Heer Gr. B. Reddingius, een man, die in deze Provincie, en later in Drenthe, op eene uitstekende wijze als Schoolopziener ten nutte van het onderwijs werkzaam was, eene hoogst loffelijke verHielding van hem gemaakt, die, in de Bijdragen betrekkelijk het schoolwezen van dat jaar opgenomen, ons nog kan doen zien hoe Reinders zijne loophaan is begonnen. Zij luidt aldus: „ Is het eene der gewigtige bedoelingen van de Bijdragen tot het schoolwezen, om door dezelve ware Verdiensten van naarstige schoolleeraars algemeen bekend te maken, dan moet ook in dezelve melding gemaakt Worden van den jongeling Hendrik Reinders, die, voor zijnen vader, te Woltersum, de school waarneemt. Mijn Voorzaat Wester gaf UI. voor eenigen tijd te kennen, dat hij de beginselen gezien had der heilzame verbeteringen, welke die jongeling in die school ondernomen had, en dat hij zich daaromtrent vleide met de streelendste hoop — en ik heb het geluk UI. te kunnen berigten, dat ik die hoop vervuld gezien heb, en in het voorbeeld van dien jongeling heb gezien, wat er niet al in eenen korten tijd gedaan kan worden, wanneer men met verstand begint, en met voorzigtigen ernst voortgaat. Deze Jongeling begon zijn werk, toen die school in den slechtsten toestand was; begon dat in eenen ouderdom, in kelken weinigen in staat zijn, om hun gezag als onderwijzers behoorlijk te handhaven; begon dat in eene plaats, daar hij geboren en opgevoed, en bijna kind onder de kinderen, die hij onderrigten moest, geweest was, in eene plaats, daar allerlei vooroordeele'ïi tegen het verbeterd onderwijs plaats hadden; en in den tijd van één