is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolniewvs.

649

Voorbereiden, 't geluk van redelijke wezens te lielpen bevorderen , werkzaam te zijn met God en Christus aan de volmaking van het menschelijk geslacht!

Heil ons, wanneer, na de vervulling van onze roeping hier op aarde, de welkomstgroete ons tegenklinkt: wel 11 > gU goede en getrouwe dienstknecht; over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten! Ga in, Jn de vreugde uws Heeren!

SCHOOLONDERWIJZERS - GEZELSCHAPPEN.

Algemeene vergadering van de onderwijzers in het vijfde Schooldistrict van Noordholland.

öp den 25 Junij j. 1. vereenigden zich de onderwijzers 'ait het vijfde District van Noordholland met hunnen Schoolopziener, den Heer A. Beeloo, op het Gemeentehuis te Hoogcarspeï, tot dit einde met de meeste bereidWilligheid door het Gemeente - bestuur afgestaan, tot het houden eener algemeene vergadering. Reeds sedert lang bestond én bij den Schoolopziener, e'n bij de onderwijzers de wensch, om, gelijk elders in het vaderland, Jaarlijks zulk eene algemeene bijeenkomst der onderwijzers-gezelschappen te houden; doch bijzondere omstandigheden hadden de vervulling van dien wensch tot hiertoe verhinderd.

Th ans evenwel, nu aan dit hun verlangen stond vol-

oldaan te worden, was het geenszins met een onver**ögd gevoel van vreugde, dat de onderwijzers zich naar ^e bestemde plaats begaven. Zij toch wisten het, aan

it broederfeest was eene aandoenlijke plegtigheid ver-