is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

School nieuws.

651

elk der drie, in dit district bestaande, gezelschappen één onderwijzer voor het gansche gezelschap, waartoe hij behoorde, het woord zoude voeren. Ingevolge deze bepaling sprak de Heer C. v. d. Oord , onderwijzer te Hoogcarspel, namens het eerste —■ de Heer Gr. Joffer, onderwijzer te Sijbecarspel, namens het tweede — de Heer A. Bakker, onderwijzer te Andijlc, namens het derde gezelschap, en voorzeker moest het den Heer Beeloo treffen, van alle zijden zoo veel blijken van aanhankelijkheid te ontvangen. Toen de laatste dezer sprekers geëindigd had, werd, naar aanleiding van het door hem gesprokene, het zangstuk Harmonie uitgevoerd. Dit alles werd afgewisseld door een onderhoud over de school, en over hetgene nog zoude kunnen aangewend worden tot hare volmaking. Na den afloop van een en ander, verzamelden zich de aanwezenden tot eenen vriendschappelijken maaltijd, die, hoe eenvoudig ook, gekruid en verlevendigd werd door menigen feestdronk, waaronder ook menigeen gewijd was aan den Heer Schoolopziener, en hem werd menig hartelijk woord toegevoegd, inzonderheid ook door die onderwijzers, welke, niet tot een der drie gezelschappen behoorden, maar nogthans gaarne aan deze bijeenkomst hadden deelgenomen.

Nog wachtte den Heer Beeloo een treffend oogenblik, toen ZEd. door den Heer Koning, onderwijzer te Medemblik, namens de vereenigde onderwijzers, een fraai album werd aangeboden. De. onderwijzers, overtuigd als 2VJ waren, dat eene gedachtenis in zilver of goud den Heer Beeloo geenszins aangenaam zijn zoude, wisten , den hen begevenden Schoolopziener niet beter van hunne achting en genegenheid te doen blijken, dan door het aanbieden van iets, waarin elk van hen zijne eigene ge-